“นิติบุคคล” กลุ่มบุคคล หรือองค์กร เป็นต้น ที่ร่วมกันดำเนินกิจการอันใดอันหนึ่ง แล้วก่อตั้งเป็นนิติบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด โดยมีสิทธิและหน้าที่ต่าง ๆ ภายในขอบวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และมีสิทธิและหน้าที่เช่นเดียวกับบุคคลธรรมดา เว้นแต่สิทธิและหน้าที่ซึ่งโดยสภาพมีได้เฉพาะแก่บุคคลธรรมดาเท่านั้น 

แบ่งประเภทการรับบริการจดทะเบียนนิติบุคคลของเรา
 จดทะเบียนพาณิชย์(ร้านค้า/บุคคลธรรมดา)
 จดจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด
 จดจัดตั้งบริษัทจำกัด

จองชื่อ/ตรวจคำขอจดทะเบียนนิติบุคคล
คลังข้อมูลธุรกิจ

ตรวจสอบหนังสือรับรองนิติบุคคลอิเล็กทรอนิกส์
บัญชีและธรรมาภิบาลธุรกิจ