บริการด้านบัญชีและภาษี

ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีของกิจการตามที่กฎหมายกำหนดให้นิติบุคคลทุกที่ต้องจัดให้มีผู้ทำบัญชีที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543
    ให้คำปรึกษาการวางระบบเอกสารและบัญชี
     วิเคราะห์รายการเอกสารเพื่อประกอบการบันทึกบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่าย และปรับปรุงบัญชี
    บันทึกรายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่กรมสรรพากรรับรอง
     จัดทำบัญชีและปิดงบการเงินกลางปี เพื่อจัดทำประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภ.ง.ด.51)
    จัดทำงบการเงินประจำปี ณ วันสิ้นรอบบัญชี

 

 

บริการด้านภาษี

จัดทำแบบภาษีและนำส่งสรรพากรรายเดือน พร้อมบริการยื่นภาษีครบถ้วนทุกแบบ
จัดทำและยื่นภาษีประจำปี